رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برخورد دو دستگاه پراید

برخورد دو دستگاه پراید صبح امروز در محورگهرباران ساری – خوشبختانه تلفات جانی درپی نداشت ومصدومان توسط اورژانس ولوجا وپایگاهای دیگربه بیمارستان منتقل شدند

برخورد دو دستگاه پراید صبح امروز در محورگهرباران ساری – خوشبختانه تلفات جانی درپی نداشت ومصدومان توسط اورژانس ولوجا وپایگاهای دیگربه بیمارستان منتقل شدند


جدیدترین خبرها