رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تسنیم مدعی شد: آساک دوچرخ بزرگترین کارخانه دوچرخه‌سازی منطقه ورشکست شده؟

تسنیم مدعی شد: آساک دوچرخ بزرگترین کارخانه دوچرخه‌سازی منطقه ورشکست شده؟ حقوق کارگران این کارخانه ۲۲ ماه است پرداخت نشده، همچنین ۲۵ ماه است که بیمه آنها واریز نشده

تسنیم مدعی شد:
آساک دوچرخ بزرگترین کارخانه دوچرخه‌سازی منطقه ورشکست شده؟
حقوق کارگران این کارخانه ۲۲ ماه است پرداخت نشده، همچنین ۲۵ ماه است که بیمه آنها واریز نشده