رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جهانگیری: چطور پول کلان کشور به حساب بابک زنجانی رفته و کسی نپرسید این پول‌‌ها کجا می رود؟

جهانگیری: یک انتقال کوچک نیازمند دهها امضا و کار اداری است، چطور پول کلان کشور به حساب بابک زنجانی رفته و کسی نپرسید این پول‌‌ها کجا می رود؟

جهانگیری: یک انتقال کوچک نیازمند دهها امضا و کار اداری است، چطور پول کلان کشور به حساب بابک زنجانی رفته و کسی نپرسید این پول‌‌ها کجا می رود؟