رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حاشیه سازی برای بوفون!

بوفون: گوشيش كه دستشه… پس اونی كه تو جيبشه احتمالا پاكت سيگار هست ?

بوفون: گوشيش كه دستشه… پس اونی كه تو جيبشه احتمالا پاكت سيگار هست ?