رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


همه پرسی در محاق!

همه پرسی در محاق! بنا به گزارش خبرگزاریها شورای عالی انتخابات ترکیه درخواست احزاب مخالف دولت برای ابطال نتایج همه پرسی قانون اساسی روز یک شنبه گذشته را با مخالفت۱۰نفر در برابر موافقت یک نفر رد کرد.

همه پرسی در محاق!
بنا به گزارش خبرگزاریها شورای عالی انتخابات ترکیه درخواست احزاب مخالف دولت برای ابطال نتایج همه پرسی قانون اساسی روز یک شنبه گذشته را با مخالفت۱۰نفر در برابر موافقت یک نفر رد کرد.