رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک پیرمرد بی خانمان که با معجزه آرایشگر ۲۵ سال جوانتر شده

این مرد بی خانمان ۲۵ ساله که تو خیابونها زندگی میکنه به کمک یک آرایشگر سر و وضعش مرتب و در پایان با دیدن خودش متعجب میشه

این مرد بی خانمان ۲۵ ساله که تو خیابونها زندگی میکنه
به کمک یک آرایشگر سر و وضعش مرتب و در پایان با دیدن خودش متعجب میشه