رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر اقتصاد از سوی دیوان محاسبات تذکر گرفت

وزیر اقتصاد از سوی دیوان محاسبات تذکر گرفت وجوه مصرف نشده سال ۹۵ در سال جدید استفاده نشود    

وزیر اقتصاد از سوی دیوان محاسبات تذکر گرفت

وجوه مصرف نشده سال ۹۵ در سال جدید استفاده نشود