رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قرارداد نهایی بازطراحی راکتور آب سنگین اراک امضا شد

قرارداد نهایی بازطراحی راکتور آب سنگین اراک بین سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های چینی مربوطه در وین به امضا رسید

قرارداد نهایی بازطراحی راکتور آب سنگین اراک بین سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های چینی مربوطه در وین به امضا رسید