رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طنز تلخ دیگری از سازمان ملل!

  عربستان سعودی به ریاست پنل حقوق زنان انتخاب شد! رای گیری مخفی بوده ولی از این ۲۲کشور حداقل ۱۵تا به انتخاب عربستان برای ریاست پنل حقوق زنان سازمان ملل رای مثبت داده اند!

 

عربستان سعودی به ریاست پنل حقوق زنان انتخاب شد!

رای گیری مخفی بوده ولی از این ۲۲کشور حداقل ۱۵تا به انتخاب عربستان برای ریاست پنل حقوق زنان سازمان ملل رای مثبت داده اند!