رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«عبدالله محمد الحمدی» ازنیروهای گارد ساحلی با اصابت گلوله در پی درگیری با کشتی ایرانی کشته شد

گلف نیوز با انتشار تصویری، اعلام کرد که نظامی کشته شده«عبدالله محمد الحمدی» ازنیروهای گارد ساحلی در فجیره بوده که درپی درگیری باکشتی ایرانی با اصابت گلوله کشته شد

گلف نیوز با انتشار تصویری، اعلام کرد که نظامی کشته شده«عبدالله محمد الحمدی» ازنیروهای گارد ساحلی در فجیره بوده که درپی درگیری باکشتی ایرانی با اصابت گلوله کشته شد