رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک زن بریتانیایی که ۲قلو حامله بود درحین حاملگی دوباره باردار شد ودرنهایت ۳قلو زایید

یک زن بریتانیایی که ۲قلو حامله بود درحین حاملگی دوباره باردار شد ودرنهایت ۳قلو زایید چنین اتفاقی ممکن است وبه آن حاملگی مضاعف می‌گویند هرچند درانسان بسیارنادر است. درطول صدسال تنها ۶بار اتفاق می افتد

یک زن بریتانیایی که ۲قلو حامله بود درحین حاملگی دوباره باردار شد ودرنهایت ۳قلو زایید

چنین اتفاقی ممکن است وبه آن حاملگی مضاعف می‌گویند هرچند درانسان بسیارنادر است. درطول صدسال تنها ۶بار اتفاق می افتد