رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جلو کشیدن ساعت در بهار، با به هم ریختن زمان زیستی بدن مستقیما باعث بالا رفتن میزان سکته میشود،

بر اساس نتایج یک تحقیق، جلو کشیدن ساعت در بهار، با به هم ریختن زمان زیستی بدن مستقیما باعث بالا رفتن میزان سکته میشود، هنگام پاییز و بازگشت ساعت ها به روند قبل میزان سکته به شدت کاهش میابد.

بر اساس نتایج یک تحقیق، جلو کشیدن ساعت در بهار، با به هم ریختن زمان زیستی بدن مستقیما باعث بالا رفتن میزان سکته میشود، هنگام پاییز و بازگشت ساعت ها به روند قبل میزان سکته به شدت کاهش میابد.