رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بزرگترین مروارید جهان با شش تن وزن و۵فوت ارتفاع در چین

بزرگترین مروارید جهان با شش تن وزن و۵فوت ارتفاع در چین است و به قیمت ۱۳۹میلیون دلار به فروش رسید.این مرواریدBeauty Of Oceanنام دارد و ۳سال استخراجش زمان برده

بزرگترین مروارید جهان با شش تن وزن و۵فوت ارتفاع در چین است و به قیمت ۱۳۹میلیون دلار به فروش رسید.این مرواریدBeauty Of Oceanنام دارد و ۳سال استخراجش زمان برده