رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهمترین اصل”انسانیت”است،

‏مهمترین اصل”انسانیت”است، اگرکسی کمکی از من بخواهد یعنی، من هنوز روی زمین ارزش دارم

‏مهمترین اصل”انسانیت”است، اگرکسی کمکی از من بخواهد یعنی، من هنوز روی زمین ارزش دارم