رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


الاخبار به نقل از منابع مصری: سیسی در دیدار با سلمان

‏الاخبار به نقل از منابع مصری: سیسی در دیدار با سلمان پیشنهاد میانجی گری میان انصارالله یمن و عربستان رو مطرح کرده!

‏الاخبار به نقل از منابع مصری: سیسی در دیدار با سلمان پیشنهاد میانجی گری میان انصارالله یمن و عربستان رو مطرح کرده!