رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


موشه يعلون دريك سخنراني گفت كه اسراييل با داعش تماس مستقيم دارد

موشه يعلون دريك سخنراني گفت كه اسراييل با داعش تماس مستقيم دارد و حتي يكبار داعش از اسراييل براي حمله به سربازان اسراييل عذرخواهي كرده است!

موشه يعلون دريك سخنراني گفت كه اسراييل با داعش تماس مستقيم دارد و حتي يكبار داعش از اسراييل براي حمله به سربازان اسراييل عذرخواهي كرده است!