رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آخرین جسد مفقود شده در سیل شهرستان عجب شیر امروز پیدا شد.

آخرین جسد مفقود شده در سیل شهرستان عجب شیر امروز پیدا شد. این جسد مربوط به کودک ۱۸ ماهه است و با این حساب اجساد همه مفقودان سیل در عجب شیر پیدا شدند.

آخرین جسد مفقود شده در سیل شهرستان عجب شیر امروز پیدا شد.
این جسد مربوط به کودک ۱۸ ماهه است و با این حساب اجساد همه مفقودان سیل در عجب شیر پیدا شدند.