رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مولاوردی: منتظر تعریف شورای نگهبان از رجل سیاسی هستیم.

مولاوردی: منتظر تعریف شورای نگهبان از رجل سیاسی هستیم. نمایندگان مجلس باید ورود پیدا کنند و از شورای نگهبان تفسیر رجل سیاسی بودن را بخواهند.

مولاوردی: منتظر تعریف شورای نگهبان از رجل سیاسی هستیم. نمایندگان مجلس باید ورود پیدا کنند و از شورای نگهبان تفسیر رجل سیاسی بودن را بخواهند.