رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فلج شدن زن هندی که طی دو جراحی وزنش از ۵۰۰ به ۲۵۰ کیلو رسیده

خانواده زن هندی که طی دو جراحی وزنش از ۵۰۰ به ۲۵۰ کیلو رسیده مدعی شدند بی توجهی پزشکان به سوابق سکته مغزی باعث فلج شدنش شده است

خانواده زن هندی که طی دو جراحی وزنش از ۵۰۰ به ۲۵۰ کیلو رسیده مدعی شدند بی توجهی پزشکان به سوابق سکته مغزی باعث فلج شدنش شده است