رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کرانه خلیج خوک‌ها در اشغال میلیونها خرچنگ

کرانه خلیج خوک‌ها در اشغال میلیونها خرچنگ این خرچنگهای قرمزو زرد همه ساله پس از نخستین بارانهای بهاری به ساحل شهر پلایای کوبا هجوم می‌آورند

کرانه خلیج خوک‌ها در اشغال میلیونها خرچنگ

این خرچنگهای قرمزو زرد همه ساله پس از نخستین بارانهای بهاری به ساحل شهر پلایای کوبا هجوم می‌آورند