رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جمعیت دنیا از مرز ۷.۵ میلیارد نفر گذشت

جمعیت دنیا از مرز ۷.۵ میلیارد نفر گذشت ۳.۷۱۷ میلیارد زن ۳.۷۸۳ میلیارد مرد بیشتر از نصف جمعیت دنیا ۳۰ سال یا جوان تند!

جمعیت دنیا از مرز ۷.۵ میلیارد نفر گذشت
۳.۷۱۷ میلیارد زن
۳.۷۸۳ میلیارد مرد
بیشتر از نصف جمعیت دنیا ۳۰ سال یا جوان تند!