رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دور جدید برکناری و دستگیریها پس از پیروزی اردوغان در رفراندوم

دور جدید برکناری و دستگیریها پس از پیروزی اردوغان در رفراندوم آغاز شده دیروز هم ۹۱۰۰ افسر پلیس دیگر ترکیه به اتهام ارتباط با کودتای نافرجام سال گذشته از کار برکنار شدند

دور جدید برکناری و دستگیریها پس از پیروزی اردوغان در رفراندوم آغاز شده

دیروز هم ۹۱۰۰ افسر پلیس دیگر ترکیه به اتهام ارتباط با کودتای نافرجام سال گذشته از کار برکنار شدند