رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آن آستين خالى كه با باد اين سوى و آن سوى می شود نشان مردانگیست.

آن آستين خالى كه با باد اين سوى و آن سوى می شود نشان مردانگیست. گاهى باد فقط بايد به افتخار حسين خرازى بوزد تا نامردهاى روزگار رسوا شوند

آن آستين خالى كه با باد اين سوى و آن سوى می شود نشان مردانگیست. گاهى باد فقط بايد به افتخار حسين خرازى بوزد تا نامردهاى روزگار رسوا شوند