رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هنگام سفر با اتومبیل، صندلی وسط و صندلی پشت راننده از بقیه امن تر هستند!

هنگام سفر با اتومبیل، صندلی وسط و صندلی پشت راننده از بقیه امن تر هستند! صندلی کنار راننده به این دلیل که در صورت تصادف راننده ماشین را منحرف میکند خطرناک ترین صندلی است!

هنگام سفر با اتومبیل، صندلی وسط و صندلی پشت راننده از بقیه امن تر هستند!

صندلی کنار راننده به این دلیل که در صورت تصادف راننده ماشین را منحرف میکند خطرناک ترین صندلی است!