رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی: افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان که بیشتر از نرخ تورم نیز محاسبه شده است، در اردیبهشت اعمال می شود

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:
افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان که بیشتر از نرخ تورم نیز محاسبه شده است، در اردیبهشت اعمال می شود