رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سانسور برخی سخنان برنامه ضبط شده قالیباف

سیدمحمود رضوی، نماینده قالیباف می گوید برای سانسور برخی سخنان برنامه ضبط شده قالیباف از وی برای حضور در صداوسیما دعوت شده

سیدمحمود رضوی، نماینده قالیباف می گوید برای سانسور برخی سخنان برنامه ضبط شده قالیباف از وی برای حضور در صداوسیما دعوت شده