رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


“ایرنیا ایوبووا” تاجر مواد مخدر عنوان ملکه زیبایی زندان‌های روسیه درسال ۲۰۱۷

“ایرنیا ایوبووا” تاجر مواد مخدر که به سیزده سال حبس محکوم شده است، عنوان ملکه زیبایی زندان‌های روسیه درسال ۲۰۱۷ را به دست آورد.

“ایرنیا ایوبووا” تاجر مواد مخدر که به سیزده سال حبس محکوم شده است، عنوان ملکه زیبایی زندان‌های روسیه درسال ۲۰۱۷ را به دست آورد.