رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صحنه جالب از تقابل مدرنیته و سنت

صحنه جالب از تقابل مدرنیته و سنت/ تظاهرات نفی خشونت علیه بومیان در برزیلیا- برزیل

صحنه جالب از تقابل مدرنیته و سنت/ تظاهرات نفی خشونت علیه بومیان در برزیلیا- برزیل