رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنان مجری شبکه۱ درمورد میزان مشارکت مردم در انتخابات کشورهای غربی

درباره سخنان مجری شبکه۱ درمورد میزان مشارکت مردم در انتخابات کشورهای غربی باید گفت میزان مشارکت در آخرین انتخابات برگزار شده کشورهای زیر بدین شرح است: فرانسه: ۷۷٪ بريتانيا: ۶۶٪ مشارکت امریکا: ۵۵٪

درباره سخنان مجری شبکه۱ درمورد میزان مشارکت مردم در انتخابات کشورهای غربی باید گفت میزان مشارکت در آخرین انتخابات برگزار شده کشورهای زیر بدین شرح است:

فرانسه: ۷۷٪
بريتانيا: ۶۶٪
مشارکت امریکا: ۵۵٪