رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رويترز: ٤٠٪ كاهش در صدور ويزا براى شهروندان كشورهايى كه در فرمان معلق شده ترامپ بودند

رويترز: ٤٠٪ كاهش در صدور ويزا براى شهروندان كشورهايى كه در فرمان معلق شده ترامپ بودند يعنى در عمل با ندادن ويزا فرمان را اجرا ميكنند!

رويترز: ٤٠٪ كاهش در صدور ويزا براى شهروندان كشورهايى كه در فرمان معلق شده ترامپ بودند

يعنى در عمل با ندادن ويزا فرمان را اجرا ميكنند!