رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توضیح مجری: گوشی‌هایی برای هرنامزد وجود دارد

توضیح مجری: گوشی‌هایی برای هرنامزد وجود دارد که میتوانند صدا را بخوبی بشنوند واین گوشیها ارتباطی با خارج از استودیو ندارند

توضیح مجری: گوشی‌هایی برای هرنامزد وجود دارد که میتوانند صدا را بخوبی بشنوند واین گوشیها ارتباطی با خارج از استودیو ندارند