رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تنش در مناظره امروز تاکنون بین روحانی، جهانگیری و قالیباف

تنش در مناظره امروز تاکنون بین روحانی، جهانگیری و قالیباف بوده و بقیه سه کاندیدا وارد این بحثها و تنشها نشده اند

تنش در مناظره امروز تاکنون بین روحانی، جهانگیری و قالیباف بوده و بقیه سه کاندیدا وارد این بحثها و تنشها نشده اند