رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سقوط یک خودروی سمند در رودخانه کارون

تصویر: سقوط یک خودروی سمند در رودخانه کارون نکته اصلی تصویر سقوط سمند نیست … نکته اصلی عمق کارون هست!

تصویر: سقوط یک خودروی سمند در رودخانه کارون

نکته اصلی تصویر سقوط سمند نیست … نکته اصلی عمق کارون هست!