رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زیدان: از افراط گراها متنفرم، به لوپن رای ندهید

زیدان: از افراط گراها متنفرم، به لوپن رای ندهید ماری لوپن: جای زیدان بودم از توهم شهرت و مردمی بودن و محبوبیت بیرون می‌آمدم

زیدان: از افراط گراها متنفرم، به لوپن رای ندهید

ماری لوپن: جای زیدان بودم از توهم شهرت و مردمی بودن و محبوبیت بیرون می‌آمدم