رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کشتی جنگی اسپانیا برای سومین بار درهفته‌های اخیر وارد آبهای جبل‌الطارق شد.

کشتی جنگی اسپانیا برای سومین بار درهفته‌های اخیر وارد آبهای جبل‌الطارق شد. اسپانیا و بریتانیا برسرحاکمیت جبل‌الطارق اختلاف دارند

کشتی جنگی اسپانیا برای سومین بار درهفته‌های اخیر وارد آبهای جبل‌الطارق شد. اسپانیا و بریتانیا برسرحاکمیت جبل‌الطارق اختلاف دارند