رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شور وهیجان انتخاباتی در سطح شهرهای کشور دیده نمی شود!

علیرغم اینکه ۸روز از آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری میگذرد، شور وهیجان انتخاباتی در سطح شهرهای کشور دیده نمی شود، و بجز پوسترهای تبلیغی روحانی (و خیلی به ندرت رئیسی)، از دیگر کاندیداها اثری نیست

علیرغم اینکه ۸روز از آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری میگذرد، شور وهیجان انتخاباتی در سطح شهرهای کشور دیده نمی شود، و بجز پوسترهای تبلیغی روحانی (و خیلی به ندرت رئیسی)، از دیگر کاندیداها اثری نیست