رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیسی در اجتماع هواداران خود در سالن شهدای هفتم تیر تهران

رئیسی در اجتماع هواداران خود در سالن شهدای هفتم تیر تهران: چرا معلمان ما از طرفی معطل وام باشند و از طرف دیگر در موسسه‌ای به نام همان‌ها اتفاق‌های ناگواری رخ دهد؟

رئیسی در اجتماع هواداران خود در سالن شهدای هفتم تیر تهران:

چرا معلمان ما از طرفی معطل وام باشند و از طرف دیگر در موسسه‌ای به نام همان‌ها اتفاق‌های ناگواری رخ دهد؟