رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در بازى با ذوب آهن شعار اصلی هواداران “پرسپولیس بی تمرین، همینه” بود.

در نيمه اول بازى با ذوب آهن شعار اصلی هواداران پرسپولیس بی تمرین، همینه” بود و برانکو، باقری، پروین، کریمی، حسینی و محرمی تشویق شدند

در نيمه اول بازى با ذوب آهن شعار اصلی هواداران پرسپولیس بی تمرین، همینه” بود و برانکو، باقری، پروین، کریمی، حسینی و محرمی تشویق شدند


جدیدترین خبرها