رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کلمه شیپل(Sheeple) دروصف طرفداران متعصب اپل به واژه نامه آنلاین مریام-وبستر اضافه شد

کلمه شیپل(Sheeple) دروصف طرفداران متعصب اپل به واژه نامه آنلاین مریام-وبستر اضافه شد این واژه که از ادغام دوکلمه انگلیسی Sheep و People ساخته شده یعنی افرادی مطیع، آرام و به شدت تأثیر پذیر مثل گوسفند

کلمه شیپل(Sheeple) دروصف طرفداران متعصب اپل به واژه نامه آنلاین مریام-وبستر اضافه شد

این واژه که از ادغام دوکلمه انگلیسی Sheep و People ساخته شده یعنی افرادی مطیع، آرام و به شدت تأثیر پذیر مثل گوسفند