رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بخش‌هایی از استان خوزستان دیروز این‌طور بود

بخش‌هایی از استان خوزستان دیروز این‌طور بود گردوغبار به میزانی از غلظت رسید که به طنز تلخ یک دوست؛ می‌شد توی هوا مثل شیشه بخار گرفته نوشت

بخش‌هایی از استان خوزستان دیروز این‌طور بود

گردوغبار به میزانی از غلظت رسید که به طنز تلخ یک دوست؛ می‌شد توی هوا مثل شیشه بخار گرفته نوشت