رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حریق زنجیره‌ای تعدادی خودرو درخیابان پلیس و شریعتی

حریق زنجیره‌ای تعدادی خودرو درخیابان پلیس و شریعتی/این حادثه با انفجار و آتش‌سوزی دوخودرو آغاز شده وبه سایرخودروهای پارک شده سرایت کرده است با پخش بنزین در جوی آب این اتفاق افتاده است

حریق زنجیره‌ای تعدادی خودرو درخیابان پلیس و شریعتی/این حادثه با انفجار و آتش‌سوزی دوخودرو آغاز شده وبه سایرخودروهای پارک شده سرایت کرده است

با پخش بنزین در جوی آب این اتفاق افتاده است