رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مادلین آلبرایت وزیر خارجه اسبق آمریکا

مادلین آلبرایت وزیر خارجه اسبق آمریکا در ضیافت شام خبرنگاران در کاخ سفید در واشنگتن  

مادلین آلبرایت وزیر خارجه اسبق آمریکا در ضیافت شام خبرنگاران در کاخ سفید در واشنگتن