رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دولت بریتانیا حاضر به انکار رای دادن به عضویت عربستان در کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل متحد نشد

دولت بریتانیا حاضر به انکار رای دادن به عضویت عربستان در کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل متحد نشد

دولت بریتانیا حاضر به انکار رای دادن به عضویت عربستان در کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل متحد نشد


جدیدترین خبرها