رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صادق خرازی در برنامه جهان آرا

ویدئو: صادق خرازی در برنامه جهان آرا/ جهانگیری کاندیدای پوششی روحانی نیست. در عالم سیاست همه چیز ممکن است و هیچ چیز غیر ممکن نیست

ویدئو: صادق خرازی در برنامه جهان آرا/ جهانگیری کاندیدای پوششی روحانی نیست. در عالم سیاست همه چیز ممکن است و هیچ چیز غیر ممکن نیست