رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سفرهای استانی و اسرار آمیز مارک زوکربرگ به خانه دموکراتها

سفرهای استانی و اسرار آمیز مارک زوکربرگ به خانه دموکراتها، این شائبه را ایجاد کرده است که وی به فعالیت سیاسی فکر می کند.

سفرهای استانی و اسرار آمیز مارک زوکربرگ به خانه دموکراتها، این شائبه را ایجاد کرده است که وی به فعالیت سیاسی فکر می کند.