رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شهردار منطقه ساری‌یر استانبول میگوید که شواهد اولیه پلیس نشان میدهد قتل مدیر شبکه جم با انگیزه‌های مالی صورت گرفته است

شهردار منطقه ساری‌یر استانبول میگوید که شواهد اولیه پلیس نشان میدهد قتل مدیر شبکه جم با انگیزه‌های مالی صورت گرفته است

شهردار منطقه ساری‌یر استانبول میگوید که شواهد اولیه پلیس نشان میدهد قتل مدیر شبکه جم با انگیزه‌های مالی صورت گرفته است