رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


الیاس نادران اقتصاددان می گوید پول های انتخاباتی موج افزایش تورم در کشور شده

الیاس نادران اقتصاددان می گوید پول های انتخاباتی موج افزایش تورم در کشور شده در حال رسیدن به وضعیت سال ۹۲ هستیم

الیاس نادران اقتصاددان می گوید پول های انتخاباتی موج افزایش تورم در کشور شده در حال رسیدن به وضعیت سال ۹۲ هستیم