رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر ارتباطات: در برهه برگزاری انتخابات، سرویس زنده اینستاگرام یکی از سرویس های مؤثر است.

وزیر ارتباطات: در برهه برگزاری انتخابات، سرویس زنده اینستاگرام یکی از سرویس های مؤثر است. همه نامزدها در حال استفاده از آن برای تبلیغات هستند و سیاست قطعی دولت، استمرار جدی این خدمات است.

وزیر ارتباطات: در برهه برگزاری انتخابات، سرویس زنده اینستاگرام یکی از سرویس های مؤثر است.

همه نامزدها در حال استفاده از آن برای تبلیغات هستند و سیاست قطعی دولت، استمرار جدی این خدمات است.