رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رییسی در همدان: سه برابر شدن یارانه دهک‌های پایین کاملاامکان دارد

رییسی در همدان: کسانی که فرارمالیاتی می کنند بایدمالیات بدهند سه برابر شدن یارانه دهک‌های پایین کاملاامکان دارد

رییسی در همدان: کسانی که فرارمالیاتی می کنند بایدمالیات بدهند

سه برابر شدن یارانه دهک‌های پایین کاملاامکان دارد