رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود نخستین هواپیمای ATR72 هما تا دو هفته آینده به کشور

ورود نخستین هواپیمای ATR72 هما تا دو هفته آینده به کشور / هواپیماهای ATR72-600 هما برای مسیرهای کوتاه استفاده خواهند شد.

ورود نخستین هواپیمای ATR72 هما تا دو هفته آینده به کشور / هواپیماهای ATR72-600 هما برای مسیرهای کوتاه استفاده خواهند شد.